قوانین هتل و شرایط رزرو اینترنتی


1. وجوه دریافتی از بابت این رزرو به عنوان پیش پرداخت، به صورت علی الحساب دریافت گردیده (ایام پیک مبلغ کل شبهای اقامت به طور کامل دریافت میگردد) که پس از حضور میهمان در هتل، براساس مدت قطعی اقامت و سایر هزینه های انجام شده، مطابق صورت حساب صادره در محل هتل تسویه نهایی خواهد گردید.

2. ساعت تحویل اتاق (ورود) 14 به بعد و تخلیه (خروج) قبل از 12 ظهر می باشد.
3. همراه داشتن شناسنامه عکس دار میهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت الزامی است.
4. شرایط ابطال رزرو:

- چنانچه اتاق های هتل در قالب تور مسافرتی و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی رزرو شده باشد، هزینه ابطال آن، مشروط به توافق مکتوب طرفین و ثبت در برگه تائیدیه و یا قرارداد منعقده، مشمول مفاد این شیوه نامه نمی باشد.

- در صورت عدم توافق مکتوب قبلی، چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائید به هر دلیل رزرو توسط متقاضی لغو شود، میزان خسارتی که باید پرداخت گردد ( از مبلغ پیش پرداخت کسر گردد) به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

الف) اگر متقاضی تا 20 روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نماید، هیچگونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت.

ب) از 20 روز تا 11 روز قبل از ورود میهمان به هتل، مبلغ 20 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

ج) از 10 روز تا 6 روز قبل از ورود میهمان به هتل، مبلغ 30 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

د) از 5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان به هتل، مبلغ 50 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

هـ) از 48 ساعت قبل تا زمان ورود میهمان، مبلغ 70 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

تبصره 1: چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت در هتل، بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف گردد، هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد، بجز موارد خاص با توافق طرفین.

تبصره 2: کاهش تعداد اتاق های رزرو شده توسط دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی تا 48 ساعت قبل از ورود و تا سقف 10% قابل قبول بوده و مشمول جریمه نمی گردد.

5. درایام نوروز مبلغ دریافتی بابت این رزرو به طور علی الحساب و براساس نرخهای سال جاری می باشد و مبلغ واقعی هزینه اقامت مطابق نرخهای جدید در سال آینده در ایام نوروز مبلغ کل شبهای اقامت به طور کامل دریافت می گردد. صورت حساب قطعی صادره در محل هتل تعیین و دریافت خواهد شد.

6. چنانچه به علت عوامل فورس ماژور (رخداد بلایای طبیعی و حوادثی خارج از کنترل و اراده شرکت) رزرو انجام شده توسط هتل لغو می گردد، وجوه دریافتی عینا به مسافر مسترد خواهد شد. مدت اعتبار این ذخیره جا از تاریخ صدور تا شب اول اقامت می باشد.